رفتن به محتوا

How to make French coffee

   زمان آماده سازی

   برای

How to make French coffee

Around 1710, in France, the process of injecting coffee was invented for the first time. They put the ground coffee in a cloth bag and by adding hot water to it, they prepared the ground for better brewing of coffee and reaching a more delicious drink. However, in the 19th century and even part of the 20th century, previous methods were still used by many people.

Learning the invented method and many other innovations in this field, largely owes to the help of Jean Baptista W. (Jean Baptiste de Belloy) the Archbishop of Paris in the 18th century, who believed coffee should be brewed in the best way.

In later years, inventors’ efforts to improve the quality and ease of use of this method increased, and a French inventor invented a coffee maker using water pumping. An American inventor living in Paris, invented the first example of the French Drip, and another French inventor used a metal filter.

How to make French coffee

The best water temperature for brewing coffee is 80-95 degrees Celsius. Preheat your French press with hot water, 20 grams of coffee per person and 250 cc of hot boiled water are required.

First, pour the coffee into the French press and pour half of the boiling water in a circular motion over the ground coffee and wait for 15 seconds. This releases gases trapped in the coffee powder. After this time, pour the other half of the boiling water over the coffee in the same way. Then close it without pressing, after 5 minutes, gently press the filter and serve the extract in a cup.

تاریخچه قهوه

با اینحال در مورد تاریخچه پیدایش قهوه نظرات متفاوتی وجود دارد ولی آنچه که همگان با آن موافق هستند این نکته است که محل پیدایش قهوه اتیوپی است و بندر

واژه شناسی قهوه

  از نظر علم واژه شناسی، خود واژه قهوه دارای سه ویژگی می باشد: این واژه عربی شده واژه کفا یا کافا است که در اصل نام منطقه و شهری

طرز تهیه قهوه فرانسه

در حدود سال ۱۷۱۰ و در فرانسه، برای اولین بار روند دم کردن قهوه به صورت تزریقی ابداع شد. به صورتی که قهوه ی آسیاب شده را در داخل کیسه

طرز تهیه قهوه ترک

پس از معرفی قهوه در ترکیه ،آشپز سلطان قهوه را به روش جدیدی آماده کرد که در این روش دانه های قهوه را در هاون کوبید وبا آب در ظرف